Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcja Praw Człowieka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja do Sekcji Praw Człowieka

Sekcja Praw Człowieka Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór studentów na rok akademicki 2021/2022.

Sekcja Praw Człowieka SPP UJ świadczy bezpłatną pomoc prawną osobom, których prawa zostały naruszone, cudzoziemcom, oraz osobom planującym złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Działalność Sekcji obejmuje polskie i międzynarodowego prawo uchodźcze, polskie prawo o cudzoziemcach (w tym legalizację pobytu i zatrudnienia), prawo i postępowanie administracyjne oraz zagadnienia związane z ochroną praw człowieka.

Studenci Sekcji uczestniczą w wyjazdach do ośrodków dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, ośrodków strzeżonych, jak i aresztów dla cudzoziemców, działają jako pełnomocnicy w postępowaniach administracyjnych oraz jako kuratorzy w postępowaniach sądowych. Praca w Sekcji obejmuje udział w cotygodniowym seminarium, dyżury odbywane w siedzibie Poradni, sporządzanie pism procesowych i stanowisk prawnych oraz uczestnictwo w organizowanym przez Sekcję kursie prawniczego języka rosyjskiego.

 

W Sekcji uczestniczyć mogą studenci III – V roku studiów prawniczych. Wymagana jest znajomość języka angielskiego. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka rosyjskiego lub innego języka obcego.

 

Zgłoszenia, zawierające następujące dokumenty:

  1. CV (bez listu motywacyjnego),
  2. Wniosek o przyjęcie do Sekcji Praw Człowieka,
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru,

należy kierować na adres mailowy: spcz@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r.

Oświadczenia z pkt 3 należy wydrukować, podpisać i przesłać zeskanowane. Wysłanie powyższych dokumentów w terminie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Do 30 września br. studenci otrzymają informację z dokładną datą, godziną i miejscem rozmowy rekrutacyjnej. Ze względu na sytuację epidemiczną rozmowy rekrutacyjne mogą zostać przeprowadzone w formie zdalnej (on-line). 

Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 1-3 października 2021 r.

Objęcie obowiązków w Poradni nastąpi od 4 października 2021 r.

Zaleca się Studentom przyjętym do Sekcji przystąpienie do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach oferty przedstawionej przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, obejmującego rok akademicki, w którym będą wykonywali obowiązki studenta Poradni.

 

Serdecznie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

Zespół Sekcji Praw Człowieka SPP UJ

Pliki do pobrania
pdf
Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia
png
Infografika
docx
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
pdf
Klauzula informacyjna